kimmotiilikainen

Lisää ja edullisempia opiskelija-asuntoja

Opis­ke­li­joi­den asun­to­pu­la on jat­ku­nut pit­kään. Vain noin kol­man­nek­sel­le opis­ke­li­jois­ta on tar­jol­la koh­tuu­hin­tai­nen opis­ke­li­ja-asun­to. Pa­hin ti­lan­ne on kas­vu­kes­kuk­sis­sa.

Opis­ke­li­ja-asun­to­ja tar­vi­taan li­sää. Sa­mal­la kun en­tis­tä use­am­pi opis­ke­li­ja pää­see eri­tyi­ses­ti hei­dän tar­pei­siin­sa ra­ken­net­tuun asun­toon, hel­pot­tuu ylei­nen pai­ne vuok­ra-asun­to­mark­ki­noil­la.

Juha Si­pi­län hal­li­tus on pur­ka­nut ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää by­rok­ra­ti­aa. Ta­voit­teem­me on alen­taa ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Li­säk­si eri­tyi­ses­ti opis­ke­li­ja-asun­toi­hin olem­me koh­dis­ta­neet kak­si sel­väs­ti kus­tan­nuk­sia las­ke­vaa toi­mea: es­teet­tö­myyt­tä vaa­di­taan vain 5 pro­sen­til­ta asun­nois­ta ja mi­ni­mi­ko­ko voi ol­la 16 ne­li­ö­met­riä ylei­sen 20 ne­li­ön si­jaan.

Es­teet­tö­myys on ylei­ses­ti tär­keä ta­voi­te asu­mi­ses­sa. Kos­ka opis­ke­li­ja-asun­non tar­ve on yleen­sä vain joi­ta­kin vuo­sia kes­tä­vä, ei ole pe­rus­tel­tua, et­tä kaik­kien asun­to­jen oli­si ol­ta­va es­teet­tö­miä. Riit­tää, kun kai­kil­le es­teet­tö­myyt­tä tar­vit­se­vil­le nii­tä on tar­jol­la.

Vuon­na 2018 opis­ke­li­ja-asun­non mi­ni­mi­ko­ko las­kee 16 ne­li­öön. Opis­ke­li­ja-asun­to­koh­teis­sa on vas­taa­vas­ti tar­jol­la enem­män yh­tei­siä ti­lo­ja opis­ke­li­joi­den yh­tei­seen toi­min­taan.

Yh­des­sä nämä kak­si muu­tos­ta alen­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti asun­to­koh­tai­sia ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­sia. Opis­ke­li­ja-asun­nois­sa tämä nä­kyy suo­raan vuok­ra­lai­sen hyö­ty­nä, kos­ka val­ti­on tu­ke­mis­sa koh­teis­sa vuok­rat ovat sää­del­ty­jä ja mää­räy­ty­vät kus­tan­nus­ten pe­rus­teel­la.

Vuo­si sit­ten opis­ke­li­jat pää­si­vät ylei­sen asu­mis­tu­en pii­riin. Val­ta­o­sal­la opis­ke­li­jois­ta tuki pa­ra­ni. Per­heel­li­sil­lä opis­ke­li­joil­la tuki voi hei­ken­tyä. Hei­dän ti­lan­net­taan hel­po­tam­me nyt opin­to­tu­en huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sel­la, lap­si­li­sän yk­sin­huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sel­la sekä pie­ni­tu­loi­sim­pien mak­sut­to­mal­la las­ten päi­vä­hoi­dol­la.

Tu­em­me eri­tyis­ryh­mil­le koh­dis­te­tul­la in­ves­toin­ti­a­vus­tuk­sel­la opis­ke­li­ja-asun­to­jen tuo­tan­toa. Val­ti­on asun­to­ra­has­tos­ta myön­net­tä­vä tu­ki­pot­ti on ol­lut edel­lis­tä hal­li­tus­kaut­ta sel­väs­ti kor­ke­am­pi. Tuki on 10 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta. Sen li­säk­si lop­pu­kus­tan­nuk­set voi­daan kat­taa val­ti­on ta­kaa­mal­la kor­ko­tu­ki­lai­nal­la.

Opis­ke­li­ja-asun­to­jen tuo­tan­non no­peut­ta­mi­sek­si siir­ryim­me syk­syl­lä jat­ku­vaan haku- ja myön­tö­me­net­te­lyyn. Ai­em­min vuo­den ha­ke­muk­set ka­sat­tiin yh­teen ja pää­tet­tiin ker­ral­la, jot­ta ha­ki­jat oli­si­vat yh­den­ver­tai­ses­sa ase­mas­sa. Tämä hi­das­ti tuo­tan­toa. Nyt tu­ki­pää­tök­siä voi­daan teh­dä sitä mu­kaa, kun ha­ke­muk­sia tu­lee.

Toi­ve jat­ku­vas­ta haku- ja pää­tös­me­net­te­lys­tä tuli alan toi­mi­joil­ta. Se on esi­merk­ki he­del­mää tuot­ta­vas­ta hy­väs­tä vuo­ro­pu­he­lus­ta. Tätä vuo­ro­pu­he­lua olen ha­lun­nut vah­vis­taa kut­su­mal­la kool­le pit­kään toi­vo­tun Opis­ke­li­ja-asu­mi­sen foo­ru­min.

Vuo­ro­pu­he­lun seu­rauk­se­na käyn­nis­tin myös opis­ke­li­ja-asun­to­jen tuo­tan­to­tar­ve­sel­vi­tyk­sen. Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ja ope­tus­mi­nis­te­riö te­ke­vät sen yh­des­sä. Sii­nä ar­vi­oi­daan opis­ke­li­ja­mää­rien ke­hi­tys­tä, asun­to­kan­nan muu­tos- ja kor­jaus­tar­pei­ta sekä opis­ke­li­ja-asun­to­jen uu­dis­tuo­tan­non tar­pei­ta. Sel­vi­tys teh­dään tie­tys­ti yh­des­sä opis­ke­li­ja-asun­to­yh­tei­sö­jen kans­sa. Se val­mis­tuu en­si vuon­na ja an­taa suun­ta­vii­vat opis­ke­li­joi­den asu­mi­sen ke­hi­tys­tar­peil­le tu­le­vai­suu­des­sa.

Pää­suun­ta on kui­ten­kin jo sel­vä: tar­vit­sem­me edel­leen li­sää ja edul­li­sem­pia ko­te­ja opis­ke­li­joil­le.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Kohta on pulaa halvoista asunnoista työttömien pakkomuuton takia Aktiivi-malli kun pakottaa hakeutumaan kasvukeskuksiin työn perässä.Esim.Helsinkiin ja Tampereelle.
Maaseutu autioituu kun hallitus ei saa yrityksiä siirtymään maakuntiin .
Ei ole työpaikkoja .

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Valtio tuli työllisyyttä vielä Kekkosen aikaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hajasijoitus

Samaa kokeiltiin 2000-luvun alussa erittäin huonolla menestyksellä, koska tahtotila puuttui. Vain pari hassua virastoa saatiin pois Helsingistä.

Nyt uusin idea on keskittää kaikki suomalaiset taajamiin.

Valtio purkaa omia rakenteitaan kehys-Suomessa. Poliisiasemat, käräjäoikeudet, valtion muut virastot lakkautetaan pienemmiltä paikkakunnilta ja keskitetään aluekeskuksiin.

Valtion virastojen mukana lakkaa myös niiden varassa toiminutta yksityisyrittäjyyttä mm. lakipalveluja, koska osa asiakkaista virastojen myötä muualle lähtee.

Marja-Liisa on siinä väärässä, että kohta on pulaa halvoista asunnoista.

Miten voi olla pulaa sellaisesta, mitä ei ole olemassakaan. Ei ainakaan Helsingissä.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Olen kuullut, että jossain päin maailmaa voi ostaa valmiiksi rakennetut kerrostaloasunnon ulkoseinät ja LVIS-tekniikan. Estettömyydet ja muut sisustusratkaisut voi sitten itse kukin rakentaa mielensä tai varojensa mukaan.

Ymmärrän kyllä, että uusia asuntoja tarvitaan kipeästi, mutta sitä en ymmärrä, että kenellä niitä on varaa ostaa tai edes vuokrata?

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Totta. Uusia hienoja asuntoja rakennetaan nytkin oikein urakalla eläkeläisille jossa on palveluita tarjolla.
Niihin ei pientä työeläkettä saavalle ole edes mahdollisiuuksiakaan ostaa.
Vain niillä jotka myy tilansa tai omakotitalonsa on varaa maksaa noita hintoja. Ei niillä jotka nyt asuu vuokralla ja saa eläkeläisten asumistukea.
Uusissa vuokra-asunnoissakin neliöiden hinnat pilvissä eikä ole lähelläkään Kelan
asumituen vuokrien rajaa. Omavastuu alle 1000e/kk eläkkeestä jää liian suureksi.

Käyttäjän MikkoToivonen1 kuva
Mikko Toivonen

Minäkin kirjoittaisin asuntoministeri Tiilikaiselle kuten aikaisemmillekin asunto ministereille, että suurin maamme kehitys-ja kustannustaso ongelma ovat massana puuttuvat normaalihintaiset vuokra asunnot vuokra tasossa noin 10 euroa/m2 mukaan lukien PK seutu ja erityisesti teolliset suuremmat taajamat.

Tämä vuokra asuntotuotanto on aina jollain verukkeella laiminlyöty ja se aiheuttaa erään suurimmista kustannus paineen työllistymis ja työllistämis sekä asumis ongelmista.

PK seutu tarvitsisi heti noin 100000 tuon hintaista vuokra asuntoa suurina vuokra asuntolähiöinä rakennettuna.

Opiskelijatkin tarvitsevat edullisia tilapäisasuntoja. Ehkä tilapäiseen opiskelija asumiseen 20 m2 asunto on riittävä, mutta normaliin pysyvään asumiseen pitäisi lailla vahvistaa ettei jatkossa saa rakentaa alle 30 m2 asuntoja.

Tilapäisasumiseen on kyettävä myös harkitsemaan parakki projekti kyliä kun ns. Prefab asunto kontin saa vaikkapa Kiinasta ex. works hintaan noin 3000 euroa ja niistä saa vähällä halulla erittäin laadukkaan ja halvan projekti kylän johon on organisoitavissa pikkubussi julkinen kuljetus, yleiset tilat ja vaikka ruokalakin kuten oikeissa teollisuuden projekti kylissä.

Vai estävätkö lähipiirien suuret ja pohjattomat taskut tai holhoaminen kaiken järjen ja innovoinnin käytön?

PK seudun asumisen hinta ja vuokrataso on täysin perusteitta noin 50% korkeampi kuin koko Suomen ja muunkin vastaavan "pikku maailman" hintoihin verrattuna

Käyttäjän HenrikVlimki kuva
Henrik Välimäki

. . . pelkän otsikon luettuani minut valtasi voimakas tunne siitä, että olen kuullut tuon saman jo vuosikymmeniä sitten ja sitten taas.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Asuntosijoittajat hyötyy kalliista asunnoista ja korkeista vuokrista:

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/luk...

Käyttäjän HenriJrvi kuva
Henri Järvi

Mitä tää Tiilikainen täällä oikein selittää halvasta asumisesta kun samaan aikaan hän on romuttamassa asumisoikeusjärjestelmää. Hän ei ole muuta kuin pääoman häikälemätön bulvaani.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Mitä jos laittasitte alkuun tuon Keskustaa lähellä olevan Nuorisäätiön oikeasti tekemään niitä kohtuuhintaisia asuntoja Tallinnan ja kovan rahan asuntojen seikkailujen sijaan?

Toimituksen poiminnat